Huishoudelijk Reglement


Contributie

Artikel 1.

De contributie voor het lidmaatschapsjaar bedraagt €10,00. Dit is een jaarlijks bedrag, is onafhankelijk van het moment van lid worden en is niet restitueerbaar.

Voor alumni van s.v. Juventas geldt een gereduceerde contributie van €5.

Bij opzegging van het lidmaatschap dient de gehele contributie alsnog te worden betaald voor het afgelopen studiejaar.


Betaling contributiegelden

Artikel 2.

De contributiegelden worden aan het begin van het schooljaar voldaan middels een automatische incasso. Voor deze incasso is toestemming gegeven bij het tekenen van het inschrijfformulier. Indien het inschrijfformulier online is ingevuld en gemaild is naar [email protected] geeft het lid toestemming voor deze automatische incasso en hoeft er geen fysieke handtekening gezet te worden mits er online een handtekening is toegevoegd.

 

Indien ingeschreven wordt na 1 december en voor 1 september van het hieropvolgende jaar, zal het contributiegeld gepind worden bij een van de bestuursleden der studievereniging Juventas.

 

Gedrag

Artikel 3.

 1. Bij s.v. Juventas staat veiligheid, respect en gelijkheid hoog in het vaandel. Om deze reden zijn de volgende regels opgesteld met betrekking tot het omgaan met andere leden:
  Ongewenst gedrag is direct of indirect gedrag, zowel verbaal als non-verbaal dat als ongewenst, eenzijdig opgelegd wordt ervaren en waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als zodanig wordt ervaren. Ongewenst gedrag kan zijn:
  - direct of indirect seksueel getinte uitingen
  - direct of indirect uitingen van intimidatie
  - direct of indirect uitingen van discriminatie
  - het toepassen van lichamelijk geweld

 2. Binnen s.v. Juventas hebben wij een zero-tolerance beleid m.b.t. drugs op activiteiten tenzij dit rechtmatige medicijnen zijn. Echter, mocht er last ondervonden worden van het medicinale gebruik of van overmatig drankgebruik, kun je verwijderd worden van een activiteit.

 3. Ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag zijn de volgende beleidsmaatregelen door het bestuur vastgesteld:
  a. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van de leden;
  b. Voor hen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag of imagoschade voor de vereniging, worden passende maatregelen vastgesteld. Deze kunnen omvatten, maar niet beperkend tot:
       ○ een schorsing
       ○ een berisping 
       ○ een tijdelijke onthouding van alcoholische drank bij verenigingsactiviteiten 
  c. Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld: Casper Fakhouri en Suzanne Huisman. Een vertrouwenspersoon staat de slachtoffers van ongewenst gedrag bij en behandelt op zorgvuldige wijze de binnengekomen klachten.

 4. Hoofdregel is dat iedereen zich dient te onthouden van seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
  Eenieder zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen anderen zich veilig voelen.

 5. Eenieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze dat de persoon zich in zijn waardigheid voelt aangetast en verder in het privéleven van andere door te dringen dan nodig is voor het gestelde doel van de vereniging.

 6. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen oudere en jeugdige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik in het oog van de vereniging en de wet.

 7. Niemand mag een ander op zodanige wijze aanraken dat de andere deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 8. Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan.

 9. Het beleid van de vereniging is erop gericht om gereserveerd en met respect met elkaar om te gaan.

Mocht je een van de bovenstaande punten willen melden kan dit door het bestuur of de vertrouwenspersoon te mailen via de studentmail.